Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

I. PRAWO DOSTEPU DO DANYCH

Masz prawo do uzyskania informacji w przedmiocie:

 1. celów, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
 2. kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 3. planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 4. odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 6. założeń w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych, a w przypadku profilowania także informacji o konsekwencjach takiego przetwarzania;
 7. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. informacji o prawie do żądania od administratora danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
II. PRAWO DO SPROSTOWANIA / POPRAWIENIA DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo w każdym momencie żądać sprostowania nieprawidłowych danych o sobie. Prawo to obejmuje również sytuacje niekompletnych danych, gdy osoba, której dane dotyczą, żąda ich uzupełnienia.

III. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

 1. cofnęłaś / cofnąłeś zgodę, na podstawie której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy do tego, aby dane te dalej przetwarzać;
 2. wniosłaś / wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania prowadzonego na potrzeby marketingu bezpośredniego, przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią;
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
IV. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim przypadku administrator tych danych zobowiązany jest zaprzestać ich przetwarzania na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość przetwarzanych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – w takim wypadku, ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
V. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo skorzystać z omawianego prawa w sytuacji, gdy:

 1. wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. dane przetwarzane są na podstawie umowy, tj. są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w jednym lub kilku konkretnych celach;
 4. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
VI. PRAWO DO SPRZECIWU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stroną trzecią.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.