Szczegóły przetwarzania danych

Chcesz poznać szczegóły na temat przetwarzania przez PULSAR Twoich danych osobowych? zapoznaj się z adekwatną klauzulą informacyjną

 • A. Odwiedzasz naszą siedzibę – sprawdź klauzulę:MONITORING WIZYJNY

  Rozwiń

  MONITORING WIZYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna, adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, KRS:0000075204 (dalej ADO);
  2. W PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@pulsar.pl lub korespondencyjnie na adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca;
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO tj. dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach ADO.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną i prawnie uzasadniony interes.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane ani do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 21 dni liczonych od dnia rejestracji (nagrania).
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO).
  8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • B. pracujesz dla nas – sprawdź klauzulę: PRACOWNICY

  Rozwiń

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna, adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, KRS:0000075204 (dalej ADO).
  2. W PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@pulsar.pl lub korespondencyjnie na adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia - na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: upoważnionym pracownikom, kontrahentom (z wyłączeniem pracowników działu produkcji), podmiotom świadczącym usługi techniczne, w tym lekarzowi medycyny pracy, podmiotom i instytucjom publicznym na ich żądanie.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zatrudnienia.
 • C. chcesz dla nas pracować – sprawdź klauzulę: APLIKUJĄCY DO PRACY

  Rozwiń

  Szanowni Państwo Aplikujący do Pracy,

  Informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 roku (zwane dalej „RODO”), które zastąpiło dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych. Zapisy RODO mają na celu wprowadzenie większej kontroli nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane. Mając na względzie przepis art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna, adres: Siedlec 150, 32- 744 Łapczyca, KRS:0000075204.
  2. W PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@pulsar.pl lub korespondencyjnie na adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, a jeżeli wyraził Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana / Pani dane będą przetwarzane także w tym celu, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO oraz operatorzy pocztowi.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej niż rok.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest dobrowolne.
 • D. jesteś naszym kontrahentem – sprawdź klauzulę: UMOWY

  Rozwiń

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna, adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, KRS:0000075204 (dalej ADO).
  2. W PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@pulsar.pl lub korespondencyjnie na adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy, jak również pracownikom, współpracownikom, partnerom handlowym, operatorom pocztowym oraz podmiotom świadczącym usługi techniczne.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie wówczas, gdy państwa te zapewniają adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  6. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;
   • wypełnienia obowiązków prawnych ADO (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
  10. Pani / Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu – szczegółowe informacje w tym względzie znajdują się na stronie internetowej ADO pod adresem www.pulsar.pl.
 • E. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych – sprawdź klauzulę: MARKETING

  Rozwiń

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. (dalej RODO), które zastąpiło dotychczasowe przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Zapisy RODO mają na celu wprowadzenie większej kontroli nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane. Mając na względzie przepis art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna, adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, KRS:0000075204 (dalej ADO).
  2. W PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@pulsar.pl lub korespondencyjnie na adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich - tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • F. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu reklamacyjnego – sprawdź klauzulę: REKLAMACJE

  Rozwiń
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna, adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, KRS:0000075204 (dalej ADO).
  2. W PULSAR K.BOGUSZ spółka jawna został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@pulsar.pl lub korespondencyjnie na adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu reklamacyjnego będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich - tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.