Kod:

PSB-12V2A (v. 1.0)

Nazwa:

PSB 13,8V/2A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy